مبنا و ارکان مسئولیت مدنی شهرداری

مبنا و ارکان مسئولیت مدنی شهرداری

هدف از این پایان نامه مبنا و ارکان مسئولیت مدنی شهرداری مورد بررسی قرار خواهد گرفت

دانلود مبنا و ارکان مسئولیت مدنی شهرداری

مسئولیت مدنی شهرداری مبنا مسئولیت مدنی شهرداری ارکان مسئولیت مدنی شهرداری تحقق مسئولیت مدنی شهرداری دانلود پایان نامه مسئولیت مدنی شهرداری دانلود پایان نامه ارکان مسئولیت مدنی شهرداری

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 54 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 51

دانلود پایان نامه رشته حقوق

مبنا و ارکان مسئولیت مدنی شهرداری

 
 
چکیده
برای تحقق مسئولیت مدنی شهرداری باید اركان و شرایطی جمع آیند به این شرح كه نخست زیان دیده مكلف به اثبات ورود زیان به خویشتن است و برای انكه این ضرر بتواند مبنای دعوای مطالبه خسارت قرار گیرد ، باید مسلم باشد نه احتمالی همچنین باید زیان مستقیم باشد كه داوری عرف ضابطه تعیین ان است . دیگر انكه باید قابل پیش بینی باشد كه ملاك این خصوصیت نیز توانایی یك انسان متعارف در شرایط حادث می باشد و نیز در یان بین زیانهایی كه به جمعی از شهروندان وارد اید نیز تحت شرایطی قابل جبران است . و بالاخره زیان باید قبلاجبران نشدهباشد انگونه كه گذشت و بر مبنای تحلیل ارائه شده از مواد قانونی زیان های معنوی نیز قابل جبرانند .
 
ركن دوم مسئولیت ، فعل زیانبار است كه در خصوص شهرداری این فعل باید همزمان با انجام وظیفه و ارائه خدمت عمومی و توسط یكی از اعمال شهرداری در ارتباط با وظیفه اداری بوده و از لحاظ هدف و وسیله نیز با یان وظیفه مشترك باشد . درخصوص نامشروع بودن فعل زیانبار نیز با تحلیل ارائه شده در خصوص صدر ماده 11 ق . م . م نامشروع بودن را در سوء استفاده از اختیارات توجیه نمودیم . ركن سوم مسئولیت وجود تقصیر است . تقصیر در مسئولیت مدنی شهری چهره ای ویژه دارد . خطای كاركند شهردرای برای انكه عنوان تقصیر اداری كه منسوب به شهرداری می شود محسوب شود ، باید یك تقصیر شغلی و غیر عمدی باشد . در پاسخ به اینكه زیان یده در دعوای مسئولیت مدنی شهرداری باید ابتدا خطای كارمند و عامل را ثابت كند یا خیر ؟ باید بگوییم كه با عنایت به مبانی قانونی مسئولیت مدنی شهرداری دو حالت متصور است : در نظام ناشی از ماده 12 ق . م . م زیان دیده باید به عنوان مقدمه دعوا ، خطای اداری كارمند را به اثبات رساند تا این تقصیر در حكم نقص وسایل و تشكیلات محسوب و ب شهرداری منسوب گرد.
 
اما ماده 12 ق . م . م ترتیب دیگری مقرر داشته است :
كارفرما مسئول تمام زیان هایی است كه از اعمال كارگران او به دیگران وارد می آید . و این مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیری است كه قانونگذار برای وی مقرر داشته . بنابراین رابطه اثباتی ین تقصیر كارگر و كارفرما ملاحظه نمی گردد.سرانجام در صورتی كه زاین ناشی از اجتماع خطای اداری و شخصی باشد ، مسئولیت شهرداری و كارگزاران تضامنی خواهد بود و اختیار با زیان دیده است ركن چهارم مسئولیت رابطه سببیت است . زاین دیده باید وجود یك رابطه علیت عرفی میان عمل زیان بار و ضرر حاصله را به اثبات برساند . تشخیص این رابهط در مواردی كه اقدامات منسوب به شهردرای تنها یكی از اسباب ورود زیان است قاعده بردار نبوده و با توجه به اوضاع و احوال قضیه مطروحه بر عهده دادرس است.
 
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

مسئولیت مدنی شهرداری

مبنا مسئولیت مدنی شهرداری

ارکان مسئولیت مدنی شهرداری

تحقق مسئولیت مدنی شهرداری

 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
مقدمه 1
فصل اول: كلیات 
گفتار اول: نگاهی اجتماعی به تشكیلات اداری و سازمان شهرداری 
الف) تعریف شهرداری 
ب) سازمان و تشكیلات شهرداری 
گفتار دوم: پاره‎ای وظایف و اختیارات شهرداری ها 
 
الف) وظایف و اختیارات كلی شهرداری 
ب) وظایف و اختیارات خاص شهرداری مطابق مقررات خاص 
گفتار سوم: تعریف مسئولیت 
 
فصل دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری 
مبحث اول: بررسی رابطه بین مسئولیت مدنی شهرداری و دولت 
مبحث دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری 
نظریه مسئولیت غیر مستقیم و توجیه مسئولیت مدنی شهرداری بر اساس آن 
الف) قواعد عمومی 
ب) لزوم تشخیص خطای اداری از خطای شخصی 
ج) مفهوم خطای اداری و منابطه تشخیص آن از خطای شخصی 
 
فصل سوم: بررسی فعل زیانها و نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی اژداری 
گفتار اول: خصوصیت فعل زیانبار منسوب به شهرداری و شرایط لازم برای تحقق این خصوصیت 
مبحث اول: ارتباط عامل ورود زیان شهرداری 
الف) كاركنان مشمول حكم ماده 11 قانون مسئولیت مدنی 
ب) كاركنان مشمول ماده 12 قانون كار 
گفتار دوم: نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری 
مبحث اول: بررسی اقسام تقصیر در مسئولیت شهرداری 
الف) خطاهای اداری و نقش آ» در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری 
ب) خطای شخصی و مسئولیت كارمند 
 
منابع و ماخذ 
 

دانلود مبنا و ارکان مسئولیت مدنی شهرداری