تحقیق ارائه الگوریتمی تطبیقی مبتنی بر پیش بینی اشکال با استفاده از مدلهای هزینه احتمالی برای زمانبندی در سیستم های رایانش ابری

تحقیق ارائه الگوریتمی تطبیقی مبتنی بر پیش بینی اشکال با استفاده از مدلهای هزینه احتمالی برای زمانبندی در سیستم های رایانش ابری

هدف از این تحقیق ارائه الگوریتمی تطبیقی مبتنی بر پیش بینی اشکال با استفاده از مدلهای هزینه احتمالی برای زمانبندی در سیستم های رایانش ابری می باشد

دانلود تحقیق ارائه الگوریتمی تطبیقی مبتنی بر پیش بینی اشکال با استفاده از مدلهای هزینه احتمالی برای زمانبندی در سیستم های رایانش ابری

پیش بینی اشکال با استفاده از مدلهای هزینه احتمالی پیش بینی اشکال در سیستم های رایانش ابری زمانبندی در سیستم های رایانش ابری پیش بینی اشکال در زمانبندی کار رایانش ابری تحقیق  در مورد رایانش ابری

دسته بندی رشته فناوری اطلاعات (IT)
فرمت فایل doc
حجم فایل 10823 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 41

دانلود تحقیق کارشناسی ارشد رشته آی تی

ارائه الگوریتمی تطبیقی مبتنی بر پیش بینی اشکال با استفاده از مدلهای هزینه احتمالی برای زمانبندی در سیستم های رایانش ابری

 
 
 
 
 
چکیده

یکی از مواردی که باید به آن پرداخت احتمال وقوع یک رویداد است. برای این منظور باید ابتدا اشکال را مدل کرد تا بتوان بر اساس مدل اشکال و قوانین احتمال، احتمال درست پیش­بینی کردن وضیعت سیستم را در هر لحظه محاسبه نمود. از پیش­بینی برای ارزش­گذاری کردن و محاسبه جریمه مدل‌های پیشنهادی که در قسمت‌های بعدی در مورد آن صحبت خواهیم کرد استفاده می‌نماییم. در این قسمت ابتدا مدل اشکال را معرفی و بعد از آن مفاهیم اولیه احتمال را بررسی می‌نماییم. احتمال‌های مختلف و تاثیر پارامترهای مختلف بر درستی پیش­بینی و حالت بهینه تصمیم­گیری مباحث بعدی این تحقیق می‌باشند.

1-1       مدل اشکال

به‌طور شهودی، نرخ خرابی[1] تعداد خرابی‌های مورد انتظار یک وسیله یا سیستم در یک بازه زمانی مشخص است [88]. برای مثال، اگر یک کامپیوتر به‌طور میانگین هر 2000 ساعت یک بار خراب شود، نرخ خرابی آن  خرابی در ساعت است که آن را با λ نشان می‌دهند. نرخ خرابی یکی از معیار‌های مقایسه سیستم‌ها و یا اجزا می‌باشد. برای فهم بهتر ایده نرخ خرابی از نظر ریاضی تابع قابلیت اعتماد[2] را تعریف می‌نماییم و آن را با  نشان می‌دهیم. قابلیت اعتماد یک جزء یا سیستم، احتمال درست کار کردن یک جزء در بازه زمانی  می‌باشد با شرط این­که جزء مفروض در زمان t0 درست کار می‌کند.   را تعداد اجزایی که در مدت زمان t خراب شده است و  را تعداد اجزایی را که در زمان  به درستی کار کرده­اند را در نظر بگیرید. [1] Failure Rate

[2] Reliability

[3] Unreliability

 
 
واژه های کلیدی:

قانون بیز

پیش کنشی

پیش بینی اشکال

مدل مبتنی بر هزینه

سیستم های محاسبات ابر

آزمون نقطه مقابله گیری هماهنگ

 
 
 
 
 
 
 
 
  فهرست مطالب
روش پیشنهادی
5-1 مدل اشکال
5-1-1 متوسط زمانی تا خرابی
5-2 مبانی احتمال و پیشبینی
5-2-1 مفاهیم اولیه
5-2-2 رابطه قانون بیز و احتمال درستی پیشبینی
5-3 رابطه الگوریتم پیشبینی و مدل اشکال
5-3-1 تحلیل روابط احتمالی
5-4 مدل پیشنهادی
5-4-1 ارائه الگوریتم
5-4-2 مدل مبتنی بر هزینه
5-4-3 اثر پیشبینیکننده بر روی مدلهای هزینه
5-4-4 تصمیمگیری سیستم در کارگزار ابر
منابع
 
 
فهرست شکل ها
شکل ‏5 1 منحنی وان 88
شکل ‏5 2 نمودار مثبت واقعی، منفی واقعی و دقت پیشبینی 95
شکل ‏5 3 اثر تغییرات MTTF بر روی دقت پیشبینی 96
شکل ‏5 4 اثر حساسیت و ویژگی بر روی دقت پیشبینی 97
شکل ‏5 5 شماتیک خط زمانی نقطه مقابلهگیری هماهنگ دورهای 98
شکل ‏5 6 شماتیک خط زمانی نقطه مقابلهگیری هماهنگ دورهای در برخورد با اشکال 99
شکل ‏5 7 شماتیک خط زمانی الگوریتم تطبیقی پیشنهادی 101
 
 
فهرست جداول
جدول ‏5 1 رابطه وضعیت محیط و الگوریتم پیشبینی 91
جدول ‏5 2 تعاریف پارامترهای استفاده شده در مدلها 102
جدول ‏5 3 مدل هزینه عمل مهاجرت 103
جدول ‏5 4 مدل هزینه عمل نقطه مقابلهگیری 104
جدول ‏5 5 مدل هزینه عمل اجرای بلافاصل 105
 
 
 

دانلود تحقیق ارائه الگوریتمی تطبیقی مبتنی بر پیش بینی اشکال با استفاده از مدلهای هزینه احتمالی برای زمانبندی در سیستم های رایانش ابری