ارزیابی ارتباط فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در سازمان

ارزیابی ارتباط فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در سازمان

هدف از این پروپوزال ارزیابی ارتباط فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در سازمان در شهرداری منطقه 17 تهران می باشد

دانلود ارزیابی ارتباط فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در سازمان

مدیریت دانش فرهنگ سازمانی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش رابطه فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش بررسی استقرار مدیریت دانش در شهرداری تهران بررسی فرهنگ سازمانی در شهرداری تهران

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل pdf
حجم فایل 21221 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 255

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مالی

ارزیابی ارتباط فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در سازمان

( شهرداری منطقه 17 تهران )

 

 
چکیده:
مدیریت دانش، کاملاً یک روش جدید مدیریت را معرفی می کند. این مفهوم بر تبدیل موهبتهای عقلانی کارکنان و سازماندهی نیروهای سودمند درونی اعضاء کارکنان – نیروی رقابت و ارزش جدید- عمل می کند. مدیریت دانش بر پیوند اطلاعات با اطلاعات، اطلاعات با فعالیت‌ها و اطلاعات با فرد- برای تحقق اشتراک دانش ( از قبیل دانش ضمنی و دانش صریح) توجه دارد. و با مدیریت اطلاعات کاملاً متفاوت است.
 
فرهنگ سازمانی موضوعی است كه به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است. به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یكی از مباحث اصلی و كانونی مدیریت را تشكیل داده است. جمعیت‌شناسان، جامعه‌شناسان و اخیراً روان‌شناسان و حتی اقتصاددانان توجه خاصی به این مبحث نو و مهم در مدیریت مبذول داشته و در شناسایی نقش و اهمیت آن نظریه‌ها و تحقیقات زیادی را به‌وجود آورده و در حل مسائل و مشكلات مدیریت به كار گرفته‌اند. با بررسی كه توسط گروهی از اندیشمندان علم مدیریت به عمل آمده فرهنگ سازمانی به‌عنوان یكی از مؤثرترین عوامل پیشرفت و توسعه كشورها شناخته شده است.
 
 به‌طوری‌كه بسیاری از پژوهشگران معتقدند كه موفقیت كشور ژاپن در صنعت و مدیریت یكی از علل مهم توجه آنها به فرهنگ سازمانی است.فرهنگ سازمانی به‌عنوان مجموعه‌ای از باورها و ارزشهای مشترك بر رفتار و اندیشۀ اعضای سازمان اثر می‌گذارد و می‌توان نقطه شروعی برای حركت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آید. فرهنگ سازمانی از اساسی‌ترین زمینه‌های تغییر و تحول در سازمان است نظر به اینكه برنامه‌های جدید تحول بیشتر به تحول بنیادی سازمانی نگاه می‌كند از این‌رو هدف این برنامه‌ها تغییر و تحول فرهنگ سازمان به‌عنوان زیربنا به بستر تحول است.
 
هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در شهرداری منطقه 17 تهران می باشدکه روش تحقیق از نظر اجرا توصیفی و از نظر هدف کاربردی می باشد.روش نمونه گیری و جامعه موردنظر پایان نامه 120 نفر یوده اندکه با توجه به محدود بود افراد کل آنها انتخاب شده اند.
 
 
 
کلمات کلیدی:

مدیریت دانش

فرهنگ سازمانی

شهرداری منطقه 17 تهران

استقرار مدیریت دانش

 
 
 
 
 
فهرست مطالب:
فصل 1:کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف کلی تحقیق
فرضیه های تحقیق
قلمرو موضوعی، زمانی، مکانی تحقیق
روش تحقیق
ابزارهای منابع جمع آوری اطلاعات
جامعه تحقیق
روش نمونه گیری و تعینن حجم نمونه
مدل تحقیق
 
فصل 2:ادبیات و مبانی نظری

بخش اول:فرهنگ سازمانی

تعریف فرهنگ
تعریف سازمان
فرهنگ سازمان
تاریخچه فرهنگ سازمان
منشا و چگونگی شکلگیری فرهنگ سازمانی
اهمیت فرهنگ سازمانی
کارکردهای فرهنگ سازمانی
تعاریف فرهنگ سازمانی
تقسیم بندی انواع فرهنگ سازمان
دسته بندی رابرت کویین و مایکل مک گارت
فرهنگ غالب و خرده فرهنگ ها
دیدگاه جفری سانن فلد
انواع فرهنگ سازمانی از طریق شخصیت الگویی
دیدگانی دانی سان
دیدگاه چارلز هندی
سطوح فرهنگ سازمانی از دیدگاه ادگار شاین
ویژگی های فرهنگ سازمانی از دیدگاه نظریه پردازان مدیریت
ویژگی های فرهنگ سازمانی از دیدگاه رابینز
ویژگی های فرهنگ سازمانی از دیدگاه  آندرودوبرین
ویژگی های فرهنگ سازمانی از دیدگاه  مشبکی
ویژگی های فرهنگ سازمانی از دیدگاه  گرین برگ و بارون
ویژگی های فرهنگ سازمانی از دیدگاه  ادکار شاین
عوامل موثر بر فضای فرهنگ یک سازمان
فرآیند مدیری فرهنگ سازمانی
مولفه های فرهنگ سازمانی
 

بخش دوم:مدیریت دانش

مفهوم داده، اطلاعات و دانش
تاریخچه و سیر تکامل مدیریت دانش
شکلهای صریح و ضمنی دانش
تبدیل دانش از نظر نوناکو و تاکه اوچی
چرخه دانش
سلسله مراب کارکردی دانش
جریان دانش
دانش شخصی در مقابل دانش سازمانی
زنجیره دانش
فرآیند دانش
خصوصیات دانش
تعاریف مدیریت دانش
مزایای مدیریت دانش
نظریه های مدیریت دانش
گامهای کلیدی در مدیریت دانش
اصول مدیریت دانش
آینده مدیریت دانش
چالش های مدیریت دانش
مولفه های مدیریت دانش
 
بخش سوم:پیشینه تحقیق
تحقیقات داخلی
تحقیقات خارجی
 

بخش چهارم:آشنایی با شهرداری منطقه 17 تهران

تاریخچه شهرداری منطقه 17 تهران
شکلگیری شهرداری منطقه 17 تهران
بررسی و شناخت وضع موجود شهرداری منطقه 17 تهران
چشم انداز توسعه شهرداری منطقه 17 تهران
اهداف توسعه شهرداری منطقه 17 تهران
راهبردهای توسعه شهرداری منطقه 17 تهران
 
فصل سوم:روش شناسی تحقیق (متدولوژی)
مقدمه
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه گیری و حجم نمونه
روش تحقیق
متغیرهای مستقل و وابسته
ابزار جمع آوری اطلاعات
مشخصات پرسشنامه
پایایی و روایی پرسشنامه
مراحل تحقیق
آزمون و نتیجه گیری
روش تجزیه و تحلیل
 
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
 
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها
 

 

دانلود ارزیابی ارتباط فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در سازمان