آثار انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی

آثار انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی

هدف از این تحقیق آثار انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی می باشد

دانلود آثار انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی

پایان نامه انتقال سهم الشركه انتقال سهم الشركه در شرکت‏های تعاونی آثار انتقال سهم الشركه نسبت به انتقال دهنده آثار انتقال سهم الشركه نسبت به منتقل الیه آثار انتقال سهم الشركه نسبت به اشخاص ثالث

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 32 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 36

دانلود تحقیق رشته حقوق

آثار انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی

 
 
 
 
 
چکیده : 
انتقال سهم الشركه ممكن است به صورت قراردادی یا غیر قراردادی واقع شود، انتقال قراردادی سهم الشركه، همانند سایر عقود و قراردادها با دخالت دو اراده و توافق آنها صورت می‏گیرد و انتقال قهری یا غیر قراردادی سهم الشركه، به حكم قانون واقع می‏شود و اراده سهامدار و رضایت او نقشی در انتقال ندارد. از مقایسه انتقال سهم الشرکه با عقود و قراردادهای مشابه این نتیجه به دست می آید که انتقال سهم الشرکه را نمی توان بیع یا نوعی تبدیل تعهد و یا انتقال دین و طلب دانست. ماهیت پیچیده انتقال سهم الشرکه، سبب می گردد که قالب های حقوقی مذکور، برای توصیف انتقال، کارایی مناسبی نداشته باشد به نحوی که تنها بعضی آثار انتقال سهم الشرکه را می توان در قالب های مزبور قرار داد.در شرکت های تعاونی، انتقال سهم الشرکه به اعضاء و غیر اعضاء واجد شرایط، مجاز است، لکن این عمل حقوقی موکول به موافقت هیأت مدیره شرکت تعاونی می باشد.
 
موضوع انتقال در قرارداد واگذاری سهم الشرکه، عبارت است از جنبه های مادی و غیر مادی سهم الشرکه که شامل حقوق و تعهدات صاحب سهم الشرکه می گردد.
انتقال سهم الشرکه که به وسیله قانون و اساسنامه شرکت تعیین می شود، دارای آثار حقوقی متعددی است، اهم این آثار در روابط انتقال دهنده، منتقل الیه و شرکت ظاهر می شود؛ تکالیف انتقال دهنده به تسلیم اوراق سهم الشرکه و اسناد انتقال و اجرای حقوق و تعهدات ناشی از سهم الشرکه و متقابلاً پرداخت قیمت سهم الشرکه و اقساط پرداخت نشده ناشی از خرید سهم الشرکه توسط منتقل الیه و ثبت انتقال در دفاتر شرکت تعاونی و الحاق منتقل الیه به شرکت از جمله این آثار می باشد.
 
 
 
کلید واژگان :

سهم الشركه

شرکت تعاونی

ماهیت حقوقی سهم الشركه

 

 
 
 
 
 
 
 
“فهرست مطالب”
                                    
 

 آثار انتقال سهم الشركه در شرکت‏های تعاونی…………………………………………………..

مبحث اول : آثار انتقال سهم الشركه نسبت به انتقال دهنده و منتقل الیه…………………………………..
گفتار اوّل : وظایف و تكالیف انتقال دهنده…………………………………………………………………………………
بند اول : تسلیم اوراق سهم الشركه و اسناد انتقال………………………………………………………………………. 
بند دوم : اجرای حقوق و تعهدات ناشی از سهم الشركه………………………………………………………………
گفتار دوم : وظایف و تكالیف منتقل الیه…………………………………………………………………………………….
بند اول : تادیه قیمت سهم الشركه……………………………………………………………………………………………..
بند دوم : پرداخت اقساط راجع به تعهدات ناشی از سهم الشركه…………………………………………………..
مبحث دوم : انتقال مالكیت سهم الشركه در شركت های تعاونی……………………………………………
گفتار اول : حدود و قلمرو مالكیت سهم الشركه………………………………………………………………………….
گفتار دوم : انتقال تعهدات ناشی از سهم الشركه………………………………………………………………………….
گفتار سوم :  انتقال قسمتی از سرمایه شركت………………………………………………………………………………
مبحث سوم: آثار انتقال سهم الشركه نسبت به اشخاص ثالث………………………………………………..
مبحث چهارم : آثار انتقال سهم الشركه نسبت به شركت های تعاونی……………………………………..
گفتار اول : ثبت انتقال در دفاتر شركت………………………………………………………………………………………
گفتار دوم : الحاق منتقل الیه به شركت……………………………………………………………………………………….
مبحث پنجم : ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات انتقال سهم الشركه در شرکت های تعاونی…………………………………………………………………………………………………………………………
 
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………….
الف – کتب……………………………………………………………………………………………………………………………
ب- مجموعه قوانین………………………………………………………………………………………………………………..
ج- مقالات و رساله ها…………………………………………………………………………………………………………….
 
 
 

دانلود آثار انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی